State Committees

Members of AACMA State Committees for 2014/2015

New South Wales State Committee | Queensland State Committee | South Australian State Committee | Victorian State Committee | Western Australian | Australian Capital Territory

New South Wales State Committee
Hoc Ku Huynh
Karen Bilton
Eli Huang
Meikin Li Rees
Si Ning Luo
Tom Parris
Damien Bodnarchuk

Contact the New South Wales State Committee

[Back to Top]

Queensland State Committee
Bernhard Marzini
Michael Brown
Andrew Matfin
Darren Gentle
Matt O’Hara
Brett Montgomery
Luis Romero
Waveny Holland
Nicola MacDonald
Amber Fulton

Contact the Queensland State Committee

[Back to Top]

South Australian State Committee
Gengchen Bai
Kevin Jingquan Cao
Lily Feng
Michael Porter 

Contact the South Australian State Committee

[Back to Top]

Victorian State Committee
Minda Agosta
Ke Li
Amber Moore
Kerry Watson
Michael Warren
Christina Yong
Edwin Miao
Abbie Cloherty

Contact the Victorian State Committee

[Back to Top]

Western Australian
Xiaodong Yu
Binglei Chen
Rosemary Pinter
Winnie Law

Contact the Western Australian State Committee

Australian Capital Territory
Kalon Lentile
Xiaolu Li
Elsa Udney
Charles Cai
James Robinson
Dominique Wood
Bing Tian
Xuesong Liu

 Contact the ACT State Committee

[Back to Top]